Magistrát města Karlovy Vary

To, že K.Vary mají takhle skvělý skatepark, který jako jediný v kraji je schopen uspokojit nároky Českého skateboardového poháru, je zásluhou Magistrátu města K.Vary - které to zafinancovalo a koordinovalo činnosti s Centrem pro mládež a alternativní sporty.

Česká asociace skateboardingu

Česká asociace skateboardingu (ČAS) byla založena na začátku roku 2010 a v dubnu téhož roku se uskutečnila ustavující členská schůze. V pr�b�hu roku 2010 se za�al p�ipravovat prvn� koncept pod veden�m ČAS, a t�m je kon�n� kurz� skateboardingu pro ty nejmlad�� z�jemce o skateboarding. Kurzy se konaj� ve spolupr�ci s Domy d�t� a ml�de�e a informace o startu kurzu najdete v sekci Novinky na webu �AS nebo na p��slu�n�ch DDM. Dal��m krokem v roce 2011 je semin�� pro rozhod�� skateboardov�ch z�vod� v �R a jeho ��elem je zkvalitn�n� z�vodn�ch aktivit u n�s.
Jsou to první malé kroky mladé organizace, která si klade za cíl podporovat skateboarding v �R na v�ech �rovn�ch. Dal�� informace hledejte v sekci Novinky a v sekci Download najdete ve�ker� dokumenty vztahuj�c� se k �AS.
web: http://www.caskate.cz/